With Atsuko Kobayashi(soprano) Naoko Mizuno(clavicembalo)