With Akiko Fukuma(mezzosoprano) Rei Matsuura(mezzosoprano) Ryoko Suzuki(mezzosoprano) Kazusa Tachikawa(mezzosoprano) Yuka Tajima(mezzosoprano)