With Atsuko Kobayashi(soprano) Kaori Ikeda(mezzosoprano) Takayuki Ezawa(piano)